UNESCO-evro-perspektivy

Журнал «Європейські перспективи» №2 2017

Колонка редактораzhurnal-yevropejski-perspektyvy-2-2017

Вийшов друком другий номер науково-практичного журналу
«ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ»
№2 2017

У  ньому, як завжди, цікава та корисна інформація для правників та науковців в галузях:

  •  економіки;
  • теорії, історії держави і права, конституційного права;
  • адміністративного права;
  • кримінального права, кримінального процесу та криміналістики;
  • цивільного, підприємницького, господарського та трудового права;
  • судоустрою;
  • філософії та психології права;
  • міжнародного права;
  • банківського та фінансового права.

Пропонуємо вашій увазі анотації статей:

Економіка

ВОВЧАК Ольга Дмитрівна,
СЕНИЩ Павло Миколайович,
КАНЦІР Ірина Анатоліївна

СИСТЕМНІ РИЗИКИ БАНКІВСЬКОГО ТА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ (стор.5)

Стаття присвячена економічному дослідженню праксеології запобігання системним ризикам у банківському та реальному секторах економіки.
Виокремлено заходи, які мали б сприяти забезпеченню фінансової стабільності, що неодмінно має позитивно позначитись на ефективності функціонування фінансового та реального секторів економіки.


ЗАХОЖАЙ Валерій Борисович,
ЧЕРНЯЄВА Олександра Олександрівна

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОЦЕСІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА (стор.15)

У статті розглянуто зміст та проблеми забезпечення інформацією процесів обліку витрат підприємства; визначено склад інформаційного підґрунтя обліку витрат, яке складається з таких елементів, як перелік необхідної вхідної інформації та джерела її надходження, види обліку витрат, користувачі інформації та напрями її використання для цілей оптимізації витрат.
Також у статті обґрунтовано взаємозв’язок та узгодженість всіх елементів інформаційного підґрунтя процесів обліку витрат підприємства.


НАГОРНИЙ Павло Олександрович 

ДОКТРИНАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ВИКОНАВЧА ВЛАДА» У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (стор.21)

У статті надана загальна характеристика поняття «виконавча влада» на підставі аналізу наукових доктрин та нормативно-правових актів України.
Автором визначені особливості нормотворчої діяльності регіональних органів виконавчої влади в Україні в умовах проведення адміністративної реформи.

ПРАВО
Теорія, історія держави і права,
конституційне право

ДІРОЧКА Олексій Миколайович

ПРАВОВА ДЕРЖАВА ЯК ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНЕ ГУМАНІТАРНЕ СУСПІЛЬСТВО: ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВИЙ АСПЕКТ (стор.27)

Автор розкриває актуальні питання та пропонує шляхи подолання проблеми, що виникають в умовах розбудови правової держави з питання принципів як ідеологічної категорії, що складаються в громадянському суспільстві, суперечки навколо правової держави, саме в теоретичному аспекті як навколо ідеї, так і навколо практики.


ЯРУШЕВСЬКА Ірина Ігорівна

КОДИФІКАЦІЯ НОРМ ПРАВА НА ПРИКЛАДІ ПРОВІДНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА: ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВИЙ АСПЕКТ (стор.32)

Автор розкриває актуальні питання та пропонує шляхи подолання проблеми, що виникають в умовах розбудови правової держави з питання кодифікації норм права саме в теоретичному аспекті.
Автор вважає, що важливим кроком до здійснення кодифікації законодавства має бути розробка кодексів провідних галузей законодавства України.


ЛОЩИХІН Олександр Миколайович,
СУЩЕНКО Катерина Станіславівна

СУЧАСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ ТА ТРУДНОЩІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ (стор.37)

Автори розкривають актуальні питання, щодо особливої значущості теми прав і свобод людини та громадянина які набувають в сучасний період формування України, як демократичної, соціальної, незалежної та правової держави.


ПАЩЕНКО Дмитро Андрійович

РЕЖИМНІ ЗАХОДИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО МІЛІТАРИЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА (1939-1941 рр.) стор.40

У статті розглядається комплекс режимних заходів радянських властей в руслі підготовки та в умовах початку Другої світової війни. Вказується, які з них диктувалися міркуваннями державної безпеки, а які мали виразно репресивний характер.
Аналізуються специфічні риси таких кроків на фоні інтеграції західноукраїнського регіону до складу УРСР.


КАЛІСТРАТОВ Олександр

АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ЩОДО ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ (стор.48)

Автор розкриває актуальні питання щодо формування громадянського суспільства, пропонує шляхи вдосконалення з огляду теоретико-правового аспекту.
Автором наведено приклад сучасної правової практики та доведено, що інститути громадянського суспільства мають на меті консолідувати суспільство, вони об’єднують людей, забезпечуючи їм можливість вільно реалізувати власні інтереси.

Адміністративне право

МУЗИЧУК Олександр Миколайович,
ПАХОМОВ Володимир Васильович

УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ (стор.55)

Визначено основні види суб’єктів контролю у сфері земельних відносин в Україні. Проаналізовано основні чинники, що впливають на ефективність діяльності суб’єктів контролю за використанням та охороною земель в Україні.
Окреслено можливі напрямки удосконалення адміністративно – правового забезпечення діяльності суб’єктів контролю у сфері земельних відносин в Україні.


СВІТЛИЧНА Юлія Олександрівна

ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ (стор.61)

Стаття присвячення питанням державних гарантій іноземного інвестування в економіку України, в якій розглянуті поняття інвестицій та іноземних інвестицій, а саме їх економічну та правову складову.
Проаналізовано норми законодавства, які закріплюють гарантії іноземного інвестування та зазначено ряд проблем, що виникають у цій сфері, запропоновані шляхи їх вирішення.


ДОЛИННИЙ Андрій Володимирович

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ У СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ (стор.66)

У статті обґрунтовується місце Національної поліції в системі суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення масових заходів в Україні. Установлено, що Національна поліція України є основним суб’єктом забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення масових заходів, оскільки безпосередньо планує, організовує та забезпечує публічну безпеку і порядок.
Проаналізовано відповідні завдання, функції та повноваження органів і підрозділів поліції в цій сфері.


НОСАЧ Андрій Володимирович

ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ (стор.72)

У статті визначено зміст, особливості та систему форм взаємодії Служби безпеки України з органами державної влади та громадськістю у сфері протидії тероризму. З’ясовано поняття, зміст та особливості взаємодії Служби безпеки України з органами державної влади та громадськістю у сфері протидії тероризму.
Проаналізовано чинне законодавство, що регулює взаємодію суб’єктів протидії тероризму. Визначено основні напрямки взаємодії Служби безпеки України з органами державної влади та громадськістю у сфері протидії тероризму. Встановлено основні форми такої взаємодії.


СІРАНТ Оксана Романівна

ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ (стор.79)

У статті розглядається теоретичні аспекти застосування в адміністративно – юрисдикційному процесі електронного доказу з погляду на сучасну теорію національного адміністративного права.
Аналізується юридична природа електронних доказів у справі про адміністративне правопорушення та особливості електронних доказів і їх вплив на доцільність виділення електронних доказів в окремий юридичний інститут у контексті адаптації національного законодавства до стандартів ЄС.


ПОНОМАРЬОВ Сергій Павлович

ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА В ПЕРСПЕКТИВІ (стор.85)

В статті розглянуто загрози і виклики національній безпеці Україні в сучасних умовах та їх можливість в перспективі, запропоновані заходи з посилення ефективності протидії таким загрозам з боку безпеки і оборони України.
Підкреслена необхідність розраховувати Україні на власні сили і резерви в протистоянні агресії Російської Федерації, не виключаючи політичної, економічної, військової, матеріально-технічної допомоги від США, НАТО та Європейського Союзу.


ФАЙНГОЛЬД Ірена Давидівна

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КОНТРОЛЮ ЗА АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ (стор.91)

В статті піднімається питання доцільності апробації в Україні зарубіжного досвіду правового регулювання контролю в сфері адвокатури. Зокрема досліджуються окремі елементи відповідного законодавства Франції, Німеччини, Великобританії, США, Польщі, Молдови, Білорусії та ряду інших країн.
Автор аргументовано доводить та характеризує серйозні здобутки вітчизняного інституту адвокатуру в аспекті забезпечення незалежності від влади в порівнянні з іншими країнами. Виділено окремі напрямки імплементації зарубіжного досвіду в законодавство України.


КРОЛЕНКО Дмитро Юрійович

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТІВ В БУДІВНИЦТВІ (стор.96)

У статті досліджено сутність таких категорій як проект, експерт, експертиза, визначені обов’язки експерта та розглянуто порядок проведення експертиз та можливість оскарження їх результатів.

Кримінальне право, кримінальний процес
та криміналістика

ВОЗНЮК Андрій Андрійович

ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ЗЛОЧИННИХ ОБ’ЄДНАНЬ ТЕРОРИСТИЧНИМИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ (стор.100)

У статті на підставі аналізу судової практики досліджено проблемні питання визнання злочинних об’єднань терористичними, сформульовано рекомендації щодо кваліфікації злочину, передбаченого ст. 258-3 КК України.


ШЕВЧИШЕН Артем Вікторович

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (стор.106)

У статті на підставі аналізу чинного законодавства, практики його застосування та спеціальної літератури визначені особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час спеціального досудового розслідування, встановлені прогалини в нормативно – правовій регламентації їх здійснення та запропоновані зміни до чинного кримінального процесуального законодавства, які спрямовані на оптимізацію нормативно – правової регламентації здійснення слідчих (розшукових) дій під час спеціального досудового розслідування.


ГАРНИК Людмила Леонідівна

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕЮДИЦІЇ ПРИ РОЗГЛЯДІ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО (стор.116)

У статті розглядаються проблеми застосування преюдиції у судовій практиці при розгляді вимог кредиторів у справі про банкрутство. Здійснено комплексний науково-теоретичний аналіз та вивчено правила застосування преюдиції при розгляді вимог кредиторів у справі про банкрутство як важливої передумови для впровадження однакової судової практики в Україні та її вплив на організацію ефективної діяльності судової влади.


НАЛУЦИШИН Віктор Володимирович

ЦІННІСНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ У ФІЛОСОФІЇ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ (стор.120)

У статті відстежуються коріння соціального порядку та контролю у Стародавній Греції через призму домінуючих цінностей. Було виявлено, що древньогрецькі мислителі сформували нові уявлення про порядок, при цьому здійснюючи трансформацію від міфологічної картини світу до раціональної. Відповідно до цього запропоновано виділити два періоди Стародавньої Греції, в яких втілюється суть порядку та контролю:

1) міфологічне розуміння соціального контролю та правового порядку, яке характеризувалося імперативністю норм та дихотомічною конструкцією космос/хаос, де космос — це порядок, який є результатом діяльності богів;

2) раціонально – рефлексивне розуміння соціального контролю та правового порядку, коли основою космологічного порядку було визнано Логос.

Встановлено, що ціннісною основою правового порядку у Древній Греції стали справедливість та рівність у різних їх тлумаченнях. Натомість, соціальний контроль в Античному суспільстві поширювався через систему соціальних цінностей, головною серед яких була свобода (економічна і політична). Cуть економічної свободи полягає в економічній незалежності та дотриманні права власності. Політична свобода обгрунтовувалася через участь у народних зборах, право на зайняття державних посад, участь в управлінні державою тощо.


ЛЕМЕХА Ростислав Ігорович

ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (стор.129)

У роботі проаналізовано обставини, які виключають злочинність діяння, що мають велике значення для кримінально-правового регулювання сфери медичної діяльності.
Визначаються умови правомірності заподіяння шкоди в ситуаціях крайньої необхідності та виправданого ризику.


ОБОЗНА Оксана Олександрівна

ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ІМУНІТЕТІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ (стор.136)

У статті розглянуто питання класифікації імунітетів у кримінальному процесі України. Розглянуто ключові класифікаційні критерії інституту імунітету. Зосереджено увагу на суб’єктній (особистісній) складовій, а також на критерії обсягу правосуб’єктності та предмету правового регулювання як критеріїв класифікації інституту імунітету у кримінальному процесі України.
Проаналізовано нормативні критерії функціонування інституту імунітету у національному кримінальному процесуальному законодавстві.

Цивільне, підприємницьке,
господарське та трудове право

УГРИНОВСЬКА Оксана Іванівна

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ: ЦИВІЛЬНО – ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ (стор.144)

Стаття присвячена аналізу понять «учасник бойових дій» та «учасник АТО». Наводиться правова позиція автора щодо співвідношення понять «учасник бойових дій» та «учасник АТО». На підставі аналізу законодавчої бази та судової практики виділено найбільш поширені види судових справ за участю вказаних осіб, а також названо основні проблеми в їх реалізації.


РУНОВА Вікторія Вікторівна

АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР У ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ (стор.153)

У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України, досліджено адміністративно – правовий статус учасників адміністративних процедур у діяльності господарських судів.
Зазначено, що адміністративно – правовий статус обумовлює наявність повноважень у господарських судів щодо вирішення спору та прийняття відповідного рішення по справі, яке має юридичну силу та тягне за собою настання юридичних наслідків.

Судоустрій

МЕЛІХОВА Юлія Олександрівна

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ (стор.153)

Стаття знайомить з дослідженнями у сфері визначення нових напрямів подальшого розвитку інституту адвокатури в Україні. Проаналізовано ряд проблем і прогалин чинних нормативно-правових актів, що регулюють правове становище адвоката під час здійснення ним своєї професійної діяльності, а також практики їх застосування.
Приділено особливу увагу важливості та необхідності внесення конкретних законодавчих змін у частині збереження незалежності правничої професії, неухильного дотримання прав і гарантій адвоката та посилення професійних стандартів його роботи.

Філософія та психологія права

СОЛОМЧАК Христина Богданівна

ЦІННІСНА ОРІЄНТАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МОТИВАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ (стор.165)

В статті досліджується ціннісна орієнтація людини як елемент мотиваційної структури. Встановлено що, ціннісна правова орієнтація – це компонент структури індивідуальної свідомості людини, який складається з певної ієрархії правових цінностей, на основі яких людина у межах права здійснює вибір. Саме ціннісна правова орієнтація вказує на ступінь втілення правових норм в індивідуальну свідомість людини, тому на відміну від цінностей, які можуть бути як особистісними, так і суспільними, ціннісні орієнтації завжди індивідуальні. В міру того, що є основою в ціннісній орієнтації людини – цінності чи антицінності, що є її сенсом життя, можна судити про саму людину.

Доведено, що правова поведінка залежить саме від рівня ціннісної орієнтації, адже кожним індивідом ті чи інші цінності сприймаються неоднаково. В одних ціннісна орієнтація ототожнюється з вимогами суспільства, в інших на вершині ціннісної орієнтації можуть бути антицінності.

Запропоновано виділити такі рівні ціннісної орієнтації, в залежності від форми взаємодії суспільного та індивідуального в людині у сфері права:

1) свідома ціннісна правова орієнтація (правові цінності ототожнюються з інтересами людини та є її власними інтересами);

2) допустима ціннісна правова орієнтація (правові цінності та інтереси людини не сходяться, проте, людина їх дотримується з власних корисливих мотивів);

3) антиціннісна орієнтація (цінності суспільства і цінності особистісні суперечать та взаємовиключають одна одну).

Міжнародне право

КУРДЮКОВА Валентина Сергіївна

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ (стор.172)

У статті досліджено особливості міжнародного співробітництва України щодо захисту культурних цінностей. Здійснено правовий аналіз чинних нормативно-правових актів та науково-теоретичних джерел з даного питання.
У результаті дослідження, на підставі комплексного, всебічного, наукового аналізу, виявлено ряд проблем теоретичного та практичного характеру та розглянуто комплекс рекомендацій щодо їх вирішення.


ШАШКОВА-ЖУРАВЕЛЬ І.О.,
АНУФРІЄВ М.І.

ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ІЗ СІМЕЙНИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ (стор.182)

Дана наукова стаття спрямована на комплексне дослідження міжнародно-правової системи захисту трудових прав працівників із сімейними обов’язками. Головна увага приділяється аналізу міжнародно – правових актів Міжнародної організації праці та Ради Європи щодо захисту трудових відносин за участю працівників із сімейними обов’язками.
Автор дає бачення заходів, що сприятимуть більш ефективній реалізації вимог міжнародно – правових норм про захист праці працівників із сімейними обов’язками на національному рівні.

Банківське та фінансове право

СИНЯВСЬКА Надія Сергіївна

ІНСТИТУТ АУДИТУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЕКОНОМІКО – ПРАВОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ (стор.188)

Автор приділив значну увагу дослідженню сучасної ситуації, що склалася у сфері конт-ролю фінансів через аналізування централізованих та децентралізованих фондів, дослідив різновиди аудиту відповідно як до міжнардного регулювання так і до вітчизняного.

Наголошує, що у даних умовах український законодавець вважає, що традиційні методи контролю, які використовувались протягом тривалого часу, не дозволяють впливати на стан ведення господарської діяльності і не виявляють своєї результативності. Тому сьогодні значна увага приділяється новим формам фінансового контролю, серед яких провідне місце посідає аудит.
У науковій статті було здійсненно аналіз існуючих форм аудиту та необхідність, раціональність їх існування.


pdf-icon
PDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
«Європейські перспективи» №2 2017

ЗМІСТ ЖУРНАЛУ
«Європейські перспективи» №2 2017